پیاده سازی و استقرار

استقرار یک سیستم یکپارچه سازمانی مستلزم اجرای صحیح متودولوژی های موفق، مطابق با استانداردهای جهانی توسط تیم پیاده سازی است.

شرکت توسعه فناوری ویرا گستر با بکار گیری متودولوژی های موفق استقرار و توسعه سیستم‌های PLM و ERP و با توجه به نرم افزار و حوزه‌های تخصصی کاری مشتری نظیر PERFORM، Agile،RUP و ASAP و همچنین دهها استاندارد جهانی در حوزه‌های مختلف مهندسی و مدیریتی این اطمینان را به مشتری می‌دهد که تمامی فعالیت‌های پیاده سازی، مطابق با برنامه زمانبندی تعریف شده در ابتدای پروژه طی شده و سازمان در انتهای پروژه شاهد نتایج مثبت مهاجرت به سیستم یکپارچه مطابق با الزامات تعریف شده با کمترین میزان خطا و دوباره کاری خواهد بود.

به عنوان مثال سیستم‌های PLM و ERP دارای ابزارهایی قدرتمند برای مدیریت اهداف کسب و کار، برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان و همچنین مدیریت سبد محصولات هستند که شناسایی، اولویت‌بندی، تصویب، مدیریت و کنترل پروژه‌ها، گونه‌های مختلف محصولات، طرح‌ها و سایر امور مرتبط با آنها را به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک تجاری سازمان در بر می‌گیرد.
ساختار و منطق موجود در این ماژول‌ها کاملاً منطبق بر استانداردهای PMI (موسسه مدیریت پروژه آمریکا) از جمله PMBOK (پیکره دانش مدیریت پروژه) و Portfolio Management (مدیریت سبد پروژه‌ها)، Project Management Maturity Model (مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی) و Practice Standard for Scheduling (استاندارد عملی زمان‌بندی پروژه) بوده که در حال حاضر توسط شرکت‌های بزرگ دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.

در حوزه مهندسی سیستم‌ها و کنترل اسناد و مدارک نیز تمامی رویه‌های کاری پیاده سازی ابزارها و آموزش‌ها منطبق بر استاندارد OMG (گروه مدیریت) و INCOSE‌ (گروه مشاوره بین المللی در مهندسی سیستم‌ها) بوده و تمامی فعالیت‌ها در این حوزه‌ها مطابق با استانداردهای ذکر شده در سازمان توسط تیم‌های تخصصی ما انجام شده که این مسئله ضمن استاندارد کردن رویه‌ها و فرهنگ سازمانی باعث پیشرفت علمی و بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری خواهد شد.

جهت مشاهده جزییات روش‌های پیاده سازی سیستم‌های PLM و ERP با ما در ارتباط باشید.