الزامات مدیریت چرخه عمر ENOVIA Essentials

در این دوره امکانات مدیریتی موجود برای تسریع طراحی و ساخت یک محصولات مجازی آموزش داده میشود. همچنین از

کار با اینتگریشن Microsoft

در این دوره فرا میگیرید که چگونه از ENOVIA برایاتصال به مجموعه برنامه های مایکروسافت مانند Word، Excel، Outlook

الزامات کار با Enovia

این دوره ویژگی های متداول مورد استفاده در برنامه ENOVIA را به شما می آموزد که به وسیله آنها

آشنایی با 3DExperience

این دوره نقطه ورود به بستر نرم افزاری 3DExperience است. هدف این دوره توانمند سازی کاربران پلت فرم با