طراحی مقدماتی با کتیا CATIA Part Design Fundamentals

این دوره نحوه ایجاد یک مدل سه بعدی با استفاده از برنامه CATIA Part Design را آموزش می دهد.