سیستم کدینگ سازمانی

سیستم شناسایی و کاتالوگ سازی اقلام و قطعات در یک سازمان تولیدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این سیستم معرف سازوکاری برای شناسایی صحیح و بی ابهام داده های اقلام مورد نظر سازمان بوده و در پروژه های استقرار سیستم های PLM و ERP، یکی از کلیدی ترین مراحلی است که در فازهای اولیه پروژه و قبل از ورود اطلاعات و اسناد باید مورد توافق و تصویب مدیریت کلان  سازمان قرار بگیرد.

عدم استفاده از کد مشخصه استاندارد برای کالا باعث ایجاد نابسامانی های مختلف در طبقه بندی کالا می شود. برخی از مشکلات نبود کدینگ یکپارچه در سازمان به شرح زیر است:

 • عدم وجود چارچوب استاندارد شده مشخص برای شناسایی و کاتالوگ سازی اقلام
 • وجود کدهای متفاوت برای یک قلم کالا به دلیل شناسایی نادرست آن
 • به کار بردن نام های متفاوت برای یک قلم یکسان در سیستم های سازمانی مانند نگهداری تعمیرات، تولید، تدارکات، مالی و غیره به دلیل عدم وجود یا استاندارد نبودن سیستم شناسایی و کاتالوگ سازی اقلام
 • عدم اطمینان به داده های اقلام به دلیل شناسایی و کاتالوگ سازی خارج از چارچوب استاندارد
 • عدم اطمینان به گزارش های آماری مربوط به اقلام مانند گزارش بهای تمام شده با توجه به ناقص بودن، در دسترس نبودن و صحیح نبودن داده های اصلی اقلام
 • عدم امکان هم ارز نمودن اقلام متفاوت که در برخی حوزه ها، کارکردهای یکسانی دارند
 • عدم امکان شناسایی منابع تولید و تامین اقلام
 • عدم دسترسی به قلم مورد نظر با توجه به نقص اطلاعاتی با این که از وجود آن در انبار مطمئن هستند
 • صرف هزینه های هنگفت برای تامین، تولید یا انبارداری اقلامی که در سازمان وجود دارند اما با توجه به اطلاعات ناقص شان، قابل شناسایی و دسترسی نیستند
 • عدم امکان برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر داده های اقلام در تراکنش های سازمانی مانند تولید و تامین، با توجه به ناقص بودن و صحیح نبودن داده های اقلام

در این راستا، یک از محصولات سازمانی ما، اجرای کدینگ مکانیزه، کاملا سفارشی و چند سطحی اقلام در سیستم های PLM و ERP میباشد. از جمله مزایای این سیستم به موارد زیر میتوان اشاره نمود:

 1. شناسایی یکسان اقلام در تمام سازمان از طریق اختصاص فقط یک نام یا کد به هر کالا.
 2. تقسیم موجودی ها به تعدادی گروه و نیز تقسیم هر گروه به دسته های کوچکتر به نحوی که اقلام مشابه در دسته های کنترل پذیر قرار گیرند.
 3. ایجاد مبنای اطلاعاتی قابل اطمینان و صحیح برای سیستم اطلاعات مدیریت.
 4. ایجاد زبان مشترک برای ارتباط واحدهای تدارکات، انبار، حسابداری، طراحی مهندسی و غیره.
 5. ایجاد سیستم خود کنترلی جهت افزایش نیافتن بی رویه تنوع کالا.
 6. سیستم کاملا مکانیزه و تعبیه شده در مجموعه نرم افزاری PLM یا ERP.
 7. امکان استفاده همزمان از کدینگ رسمی و غیر رسمی، واحدی و سازمانی.
 8. تفکیک کد به طبقه بندی های متفاوت کالا از نظر ماهیت فنی، کاربرد، محل نصب و استفاده، تقارن پذیری، رنگ پذیری، مصرفی و غیر مصرفی، گروه اصلی و فرعی، تولیدی یا تامینی و غیره.
 9. دارای فرمهای سفارشی جهت انتخاب ویژگی های موثر کالا در کدینگ.