ارزش‌های شرکت توسعه فناوری ویرا گستر

با توجه به حوزه‌های کاری شرکت توسعه فناوری ویرا گستر که به شکل چندتخصصی علوم مهندسی و فرآیندی مختلف را شامل می‌شود و همچنین ناشناخته بودن بیشتر حوزه‌های کاری این سیستم‌ها در کشور؛ ما با رعایت اصول استاندارد ارزش‌ها و مسئولیت‌ها در بخش‌های شرکت، مشتریان، جامعه و محیط زیست، تعهد اخلاقی و حقوقی خود را به کارفرمایان و سایرین نشان می‌دهیم.

شرکت

مشتریان

جامعه

محیط زیست