مشاوره و امکان سنجی

ارائه خدمات مشاوره و امکان سنجی در زمینه پیاده سازی نظامهای استانداردی و استقرار سیستم‌های PLM و ERP، در شرکت ویراگستر به صورت رایگان به انجام میرسد.