معرفی ویراگستر

ارائه تاریخچه مختصر از فعالیت های فنی و مهندسی تیم تخصصی DASME و معرفی شرکت ویراگستر