aerospace

هوافضا و نظامی

صنایع هوافضا و نظامی با چالش های بسیار پیچیده ای مواجه هستند. حساسیتی که در تایید و انتشار یک قطعه از هواپیما وجود دارد بسیار پیچیده تر از یک قطعه از خودرو یا دستگاه صنعتی عادی بوده و هزینه های بسیاری بالایی برای ایجاد اطلاعات و اسناد قابل انتشار آن پرداخته می شود.